تبلیغات
کاشف الاحزان

کاشف الاحزان
این الطالب بدم المقتول بکربلا
قالب وبلاگ

صبح جمعه چهارم مرداد همگی با هم بعد از نماز صبح دعای نور را میخوانیم و اولین حاجت همگیمان سلامتی و ظهور مولایمان مهدی فاطمه خواهد بود 

ان شاالله

شرح دعای عظیم الشأن نور:

 مهج الدعوات نقل شده است با شرح و بسط که مختصرش این است: حضرت امیرالمومنین(ع) فرمودند که هر که در هر روز یکبار یا در سالی یکبار یا درعمر خود یک مرتبه این دعا را بخواند مراد هر دو جهان او برآید و او را ازهیچ آفریده بیم نباشد، زینهار که به همه کس نیاموزید که به حرام بیازمایند نعوذبالله و از جمله خواص این دعا آن است که خواننده اش پیوسته در نظر خلایق عزیز و مکرم گردد و از تهمت و غیبت و مذلّت ایمن باشد و از منت مردم آسوده شود و از شرّ دشمنان و حسودان و منافقان در امان باشد و کارهای بسته او گشاده گردد و دشمن بر او ظفر نیابد و قرض او ادا شود و محتاج مردم نگردد و در نظر پادشاه عزیز باشد و سِحر ساحران در وی کارگر نشود و از وسوسه شیطان ایمن باشد و هر کاری که پیش گیرد خدای تعالی او را مدد و نصرت کند و افراد هر خانه که این دعا در آن باشد از خستگی و مرگ مفاجات ایمن باشند و در آن خانه برکت و نعمت بسیار باشد و هرگز برکت از آن خانه بیرون نرود و قحطی در آن خانه راه نیابد و اگر عزیزی در سفر دارد روز دوشنبه و پنجشنبه و جمعه این دعا را بخواند در همان چند روزه آن مسافر به سلامت بازگردد به حرمت این دعا و اگر به سفر رود این دعا را با خود دارد تا جان ومالش محفوظ باشد و دشمن بر وی ظفر نیابد و اگر درویش باشد توانگر شود تا به زیارت کعبه رود و اگر فاسق باشد عابد شود و اگر شارب الخمر باشد خدایتعالی او را توبه نصوح کرامت فرماید و هرکس این دعا را با خود دارد محبوب القلوب و مقبول طبع جمیع مردم گردد و اگر کسی در جنگ با خود دارد البته بردشمن ظفر یابد و منصور گردد و از زخم تیر و شمشیر و نیزه و کارد و خطای اسب در امان باشد و هر که با خود دارد از شر آدم و دیو و درنده و سگ ودیوانه و جمیع موذیان در حفظ و امان الهی باشد و هر کس از روی اخلاص واعتقاد درست بخواند و شک نیاورد به مقصود و مدعای خود برسد...

 و در روایت دیگر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام مروی است که فرمود: هرکس دعای نور را در عمر خود یکبار بخواند حقتعالی از گناهان (او) درگذرد به برکت این دعا و اگر در جایی صاعقه یا زلزله و انواع بلاها نعوذبالله ازغضب خدای تعالی حادث شود چون این دعا را خوانند همه بلاها دفع خواهد شد و این دعا را عزیز و محترم باید داشت چنانکه مشروط است که این دعا را بامُشک و زعفران بر کفن میّت نویسند ان مرده را عذاب قبر نباشد و صد هزارنور در قبر او بتابد و سؤال نکیر و منکر بر او آسان شود و هفت هزار فرشته بر سر قبر او حاضر شوند و بر دست هر یک طبقی از نور که بر سر او نثار کنندو گویند مترس و اندوه مدار که ما مونس توییم تا روز قیامت و قبر او رافراخ کنند چندانکه چشم کار کند و دری از بهشت به قبر او گشایند، دیگرجبرییل عرض کرد یا رسول الله من شرم می کنم از آن بنده که این دعا بر کفن او نوشته شده باشد و من او را عذاب کنم...

و نیز عرض کرد خدا می فرماید که پیش از ادم به نهصد سال این دعا را بر عرش ثبت کردم و به هیچ پیغمبری نفرستادم الاّ به امّتهای تو، هرکس آنرا به صدق دل در ماه مبارک رمضان درروز آدینه(جمعه) در هنگامی که نماز صبح را گذارده باشد و با کسی سخن نگفته باشد بخواند هر حاجتی که دارد حقتعالی در شب قدر که شب فیض است برآورد و چون در ماه رمضان درهمه جمعه ها بعد از نماز صبح قبل از حرف زدن بخواند هفت هزار فرشته از مکه و هفتاد هزار از بیت المقدس جمع شوند و هر یکی را هزار سر باشد و بر هر سری هزار دهان و در هر دهان هزارزبان (که) به هر زبانی هزار تسبیح و تهلیل گویند و ثواب آن برای خواننده(دعا) باشد تا روز قیامت و اگر ثواب این دعا را ده قسمت کنی هر قسمت آنبرابر کوهی به بزرگی دنیا باشد و اگر تمام ثواب آنرا شرح کنم بیشتر امت توعاصی شوند و تکیه بر این دعا کنند و خلل در دین پیدا شود...

 یا رسول الله خدای تعالی می فرماید هر که آنرا بخواند هر حاجتی که میان من و او باشد روا کنم، خوشا بحال بنده ای که این دعا را در کفن خود نوشته باشد، چون روز قیامت از قبر سر برآرد هزار فرشته به استقبال او بفرستم که هریک را بیرقی از نور در دست باشد با هفتاد هزار غلام که هر یک لجام اسبی بدست که شکم آنها از دُرّ و یالشان از یاقوت سرخ و موی آنها چون گیسوی زنان و در پشت هر اسبی قبّه‌ای از نور و در هر قبّه چهارصد پرده ازنور آویخته میان هر قبّه هزار حوری که بر تختهای استبرق نشسته باشند و برهر سر هزار گیسو باشد از مُشک و عنبر و زعفران و کافور با نامهای موکل نوشته، و اگر این دعا را بخواند چون سر از قبر بدارد هزار فرشته دیگر بیایند که در دست هر یک جامی که چهار گونه طعام و شیر و انگبین صاف در آن باشد و بر سر هر جامی سرپوشی از نور و بر آن سرپوشها نوشته شده باشد «لااله الاّ اللهُ محمدً رسول الله علیٌّ ولیُّ الله» و این جامها را بدستوی دهند تا بیاشامد و آن فرشتگان او را می برند تا بعرصات قیامت که هر که او را بیند گوید این کدام پیغمبر است یا کدام شهید، از جانب حضرت رب العزه ندا رسد که این نه پیغمبر است و نه شهید بلکه یکی از امّتان محمد(ص) است که دعای نور را خوانده، من او را این عطیه کرامت کرده ام یا رسول الله هرکس در این دعا شک کند ملعون دنیا و آخرت است پس جبرییل (ع) این دعا راخواند و حضرت رسول(ص) آنرا بیاموخت.

 

متن دعا در ادامه مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم یا نورَ النّورِ تنوّرتَ بالنّورِ و النورُ فی نورکَ یا نورُ

اللهم یاعزیزُ تَعَزَّزتَ بالعِزَّةِ و العِزَّهُ فی عِزَّةِ عزّتِکَ یا عزیزُ

اللهم یا جلیلُ تَجَلّلتَ بالجَلالِ و الجلالُ فی جلالِ جَلالِکَ یا جلیلُ

اللهم یا قَدیمُ تَقَدّمتَ بالقَدَمِ و القَدَمُ فی قَدِمَ قِدمِکَ یا قدیمُ

اللهم یا قَدیرُ تَقَدَّرتَ بالقُدرَةِ والقُدرَةُ فی قُدرةِ قُدرتِکَ یا قدیرُ

اللهم یا وهّابُ تَوَهّبتَ بالهَیبَةِ والهَیبَةُ فی هَیبَةِ هَیبَتِکَ یا وهّابُ

اللهم یا علیمُ تَعَلَّمتَ بالعِلمِ و العِلمُ فی عِلمِ عِلمِکَ یا علیمُ

اللهم یا حکیمُ تَحَکّمتَ بالحِکمَةِ و الحِکمةُ فی حِکمَةِ حِکمَتِکَ یا حکیمُ

اللهم یا مالکُ تَمَلّکتَ بِالمُلکِ و المَلَکوتُ فی مَلَکوتِ مَلَکوتِکَ یا مالکُ

اللهم یا قدُّوسُ تَقَدَّستَ بالقُدسِ والقُدسُ فی قُدسِ قُدسِکَ یا قُدُّوسُ

اللهم یا صبورُ  تَصَبَّرتَ بِالصَّبرِ و الصَّبرُ فی صَبرِ صَبرِکَ یا صَبوُرُ

اللهم یا مَنّانُ تَمَنَّنتَ بِالمِنَّةِ والمِنَّةُ فی مِنَّتِ مِنَّتِکَ یا مَنّانُ

اللهم یا فَردُ تَفَرَّدتَ بِالفَردِ و الفَردُ فی فَردِ فَردِکَ  یا فَردُ

اللهم یا واحِدُ تَوَحَّدتَ بِالوَحدانِیَّةِ والوَحدانِیَّةُ فی وَحدانِیَّةِ وَحدانِیَّتِکَ یا واحِدُ

اللهم یا جَمیلُ تَجَمَّلتَ بِالجَمالِ والجَمالُ فی جَمالِ جمالِکَ یا جمیلُ

اللهم یا سلامُ تَسَلَّمتَ بِالسَّلامِ والسَّلامُ فی سَلامِ  سَلامِکَ یا سَلامُ

اللهم یا ربِّ تَرَبَّیتَ بِالرُبوبِیَّةِ والرُّبُوبِیَّةُ فی رُبوُبِیِّةِ رُبوُبِیَّتِکَ یا رَبُّ

اللهم یا قَهّارُ تَقَهَّرتَ بِالقَهرِ والقَهرُ فی قَهرِ قَهرِکَ یا قهّارُ

اللهم یا جبّارُ تَجَبَّرتَ بالجَبَروُتِ والجَبَروُتُ فی جَبَروُتِ جَبَروُتِکَ یا جَبّارُ

اللهم یا کَریمُ تَکَرَّمتَ  بالکَرَمِ والکَرَمُ فی کَرَمِ کَرَمِکَ یا کَریمُ

اللهم یا کبیرُ تَکَبَّرتَ بالکِبریاءِ والکِبریاءُ فی کِبریاءِ کِبریائِکَ یا کَبیرُ

اللهم یا رَحیمُُ تَرَحَّمتَ بالرَّحمةِ والرَحمةُ فی رَحمَةِ رَحمَتِکَ یا رَحیمُ

اللهم یا عَظیمُ تَعَظَّمتَ بالعَظَمَةِ و العَظَمَةُ فی عَظَمَةِ عَظَمَتِکَ یا عَظیمُ

اللهم یا مَجیدُ تَمَجَّدتَ بالمَجدِ والمَجدُ فی مَجدِ مَجدِکَ یا مَجیدُ

اللهم یا حَلیمُ تَحَمَّلتَ بالحِلمِ و الحِلمُ فی حِلمِ حِلمِکَ یا حَلیمُ

اللهم لا الهَ الّا انتَ انَّکَ علی کُلِّ شیءٍ قَدیرٌ

سُبحانَ القَهّارُ سُبحانَ الغَفّارُ

سُبحانَ القادِرُ سُبحانَ العَزیزُ

سُبحانَ القاهِرُ سُبحانَ الجَبّارُ

سُبحانَ الصَّبیرُ سُبحانَ الجبّارِ الوَهّابُ

سُبحانَ المانِعُ سُبحانَ المُبین

سُبحانَ الحَیُّ سُبحانَ القَیُّومُ

سُبحانَ الشّافی سُبحانَ الکافی

سُبحانَ المُعافی سُبحانَ الموُمِنُ

سُبحانَ المُهَیمِنُ سُبحانَ الماجِدُ

سُبحانَ الواحِدُ سُبحانَ الاَحَدُ

سُبحانَ الرَّحمَنُ سُبحانَ الجَلیلُ

سُبحانَ الکَریمُ سُبحانَ المُقَدِّمُ

سُبحانَ المُؤَخِّرُ سُبحانَ الَاوَّلُ

سُبحانَ الاخِرُ سُبحانَ الظّاهرُ

سُبحانَ الباطِنُ سُبحانَ الوافی

سُبحانَ الغَنیُّ  سُبحانَ المُغَنی

سُبحانَ المُقَدِّرُ سُبحانَ النّوُرُ

سُبحانَ الهادی سُبحان الجَلیلُ

سُبحانَ المُجیبُ سُبحان اللهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ لَا الهَ الّا اللهُ اَکبَرُ

سُبحانَ اللهِ المُسَمّی قَبلَ اَن یُسَمّی

سُبحانَ العَلیِّ الاَعلی سُبحانَ اللهِ و تعالی عمّا یَقوُلوُنَ عُلُوًّا کَبیرًا

سُبحانَ ذی المُلکِ والمَلَکوُتِ

سُبحانَ ذی العِزَّةِ و العَظَمَةِ والهَیبَةِ والقُدرَةِ وَالکِبریاءِ والجَلالِ والجَبَروُتِ

سُبحانَ المَلِکِ المَعبوُدِ سُبحانَ المَلِکِ المَقصوُدِ

سُبحانَ المَلِکِ الحَیِّ العَلیمِ الحَکیمِ الَّذی لایَنامُ و لا یَفوُتُ اَبَدًا دائِمًا باقِیًا سُبّوُ حٌ قُدوُسٌ رَبُّنا و رَبُّ الملائِکَةِ

و الرّوُحُ لا الهَ الّا اللهُ وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ لَهُ المُلکُ وَ لَهُ الحَمدُ و هُوَ علی کلِّ شیءٍ قَدیرٌ

یا حَیُّ یا قَیّوُمُ یا ذَالجَلالِ وَالاِکرام 

 لا الهَ الّا هُوَ عَلَیهِ وَ تَوَکَّلتُ وَ هُوَ رَبُّ العَرشِ العَظیمِ وَ لا حَولِ وَلا قُوَّةِ اِلّا بِاللهِ العَلِیِّ العَظیمِ

بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحمینَ

لا الهَ الّا اللهُ الحَلیمُ الکَریمُ

 لا الهَ الّا اللهُ العَلیُّ العَظیمُ

سُبحانَ اللهِ ربِّ السَّمواتِ السَّبعِ وَرَبِّ الاَرَضینِ السَّبعِ وَ ما فیهِنَّ و مابَینَهُنَّ و رَبُّ العَرشِ العَظیمِ

 وَ اَلحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ

یا مَن اَظهَرَ اَلجَمیلِ وَ سَتَرَ اَلقَبیحِ یا مَن لَم یُؤاخِذ بِالجَریرَةِ وَ لَم یَهتِکَ السِّترَ

یا عَظیمَ اَلعَفوِ یا حَسَنَ التَّجاوُزِ یا واسِعَ اَلمَغفِرَةِ و یا باسِطَ اَلیَدَینِ

بِالرَّحمَةِ یا صاحِبَ کُلِّ نَجوی و یا مُنتَهی کُلِّ شَکوی و یا مُفَرِّجَ کُلِّ کُربَةٍ یا مُقیلَ کُلِّ عَثرَةٍ یا کَریمَ الصَّفحِ

یا عَظیمَ المَنِّ یا مُبتَدِءًا بِالنِعمِ قَبلَ اِستِحقاقِها یا رَبّاهُ یا سَیِّداهُ یا غایَةَ رَغبَتاهُ

اَسئَلُکَ بِکَ  و بِمُحَمَّدٍ  و عَلِیٍّ  و فاطِمَةَ  و الحَسَنِ  و الحُسَینِ  و عَلِیِّ بنِ الحُسَینِ  و مُحَمَّدَ بنَ عَلِیٍ

و جَعفَرِبنِ مُحَمَّدٍ  و موسَی بنِ جَعفَرٍ و عَلِیِّ بنِ موسی و مُحَمَّدَ بنِ عَلِیٍّ و عَلیِّ بنِ مُحَمَّدٍ وَ الحَسَنِ عَلیٍّ

وَالقائِمِ المَهدِیِّ الاَئِمَّةِ الهادِیَةِ عَلَیهِمُ السَّلامُ اَن تُصَلِّیَ علی مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ

 و اَسئَلُکَ یا اللهُ یا اللهُ اَلّا تُشَوِّهَ خَلقی بالنّارِ و اَن تَفعَلَ بی ما اَنتَ اَهلُهُ بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ   

                                                                                                                التماس دعا
طبقه بندی: ائمه معصومین، آیات و روایات، حدیث،
برچسب ها: دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور دعای نور، دعای عظیم الشان نور دعای عظیم الشان نور دعای عظیم الشان نور دعای عظیم الشان نور دعای عظیم الشان نور دعای عظیم الشان نور دعای عظیم الشان نور دعای عظیم الشان نور دعای عظیم الشان نور دعای عظیم الشان نور دعای عظیم الشان نور دعای عظیم الشان نور،
[ چهارشنبه 2 مرداد 1392 ] [ 01:43 ق.ظ ] [ ---- ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس
نویسندگان
نظر سنجی
نذر گل نرگس صلواتى بفرست


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
پخش زنده حرم
حدیث موضوعی
☼☼☼ عـصــر ظـهــور ☼☼☼

درد دلهایی با امام زمان

ایران رمان